Hogeschool van Amsterdam

Urban Management

Werkconferentie; Zorg in de wijk

Een gemeenschappelijke uitdaging

Evenement

De twee bewonersbedrijven Pek-O-Bello en Lucas Community kennen beiden een zorgprogramma. De ervaringen laten zien dat een buurtzorgorganisatie wel bij mensen komt waar reguliere zorg geen toegang krijgt.

Vanuit de filosofie van de aanpak van de zorgprogramma’s van de bewonersbedrijven is er geen harde scheiding tussen informele en formele zorg. De ene keer stapt de informele zorg een beetje op het terrein van de formele zorg en vice versa. Formele zorginstanties bekijken deze ontwikkelingen met argusogen.  Dat is niet helemaal onterecht want vanzelfsprekend is de kwestie van ‘bevoegdheid voor het verrichten van medische handelingen’ essentieel. De praktijk laat daarmee echter ook zien dat iemand die een gecombineerde hulpvraag heeft, meerdere onbekende mensen aan het bed treft die dan één specifieke handeling verrichten zoals bijvoorbeeld ‘prikken’. Er is als het ware een lopende band om de hulpvraag van een persoon heen georganiseerd.

Als de zorg in de wijk een gedeelde verantwoordelijkheid van alle belanghebbenden wordt, kunnen de genoemde kansen beter gegrepen worden. Meer mensen kunnen dan met de juiste hulp en zorg bereikt worden. Dit gebeurt al op bescheiden schaal bij Pek-O-Bello Zorg in samenwerking met Ymere en bij Lucas Zorg in samenwerking met ‘Betrokken buren’,stagiaires en verpleegkundigen op afroep. Toch is het voor dit soort buurtzorg initiatieven nog een flinke uitdaging om informele en formele zorg echt te combineren.

Doordat we midden in dit proces zitten ontstaan er drie knelpunten, die allemaal met continuïteit hebben te maken. Bij de doelgroep is er soms de vraag: “Zijn jullie er morgen ook nog?”. Bij de gemeente is er soms de vraag: “Kunnen jullie dit allemaal waarmaken?”. Binnen de initiatieven zelf leeft er de vraag: “Kunnen we ons in de context zo ontwikkelen als we wensen?”.

Rondom bovenstaande uitdagingen organiseren Lucas Zorg en Pek-O-Bello samen met de Jonge Sla, Onderboven, stadsdelen, woningcorporaties en de Hogeschool van Amsterdam een werkconferentie om hun situatie een stap verder te brengen en er breder op stadsniveau van te leren. De volgende vragen staan centraal:

  1. Hoe willen de bewonersinitiatieven met de betrokken partijen de zorg in de buurt organiseren?
  2. Binnen welke formele voorwaarden en grensgebieden daarvan zou dit plaats moeten vinden?
  3. Welke financieringsmogelijkheden en verantwoordingsmechanismen zijn daarvoor aanwezig of gewenst?

Locatie: De Plint in het Wibauthuis op Wibautstraat 3b, links achter het koffie punt op de begane grond.

Deze werkconferentie is een onderdeel van RAAK Onderzoek 'vernieuwd handelingsrepertoire'

Graag RSVP via: Mike de Kreek m.de.kreek@hva.nl
 

Gepubliceerd door  Urban Management 15 maart 2017